മാക് ഒ.എസ്. എക്സ് ലെപ്പേഡ്/ഉള്ളടക്കം

< മാക് ഒ.എസ്. എക്സ് ലെപ്പേഡ്(മാക് ഒ.എസ്. എക്സ് ലെപ്പേഡ്/Front Page എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)