=പാർട്ടീഷനിങ്തിരുത്തുക

റെഡ്ഹാറ്റിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പാർട്ടീഷനിങ് നടത്താം. കമാൻഡ്ലൈൻ വഴിയും ജിയുഐ വഴിയും. ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായി നോക്കാം. ഇതിനായി ഡിസ്ക് പാർട്ട് എന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

 


അപ്പാച്ചെ : എന്ത്, എങ്ങനെ

ഉള്ളടക്കം


 
'
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Saul0fTarsus&oldid=17059" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്