സിറിയക്(സുറിയാനി) ഭാഷതിരുത്തുക

സുറിയാനി ഭാഷയിൽ 22 അക്ഷരങ്ങളും 5പുള്ളികളും ഉണ്ട്:

അക്ഷരങ്ങൾതിരുത്തുക

ܐ,ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܜ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܤ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ.

പുള്ളികൾതിരുത്തുക

ܐܱ ܒܴ ܓܷ ܕܻ ܗܾ ܵ݀ܽഅ,ഒ,എ,ഇ,ഉ ഇവ അക്ഷരത്തിന്റെ മുകളിലൊ തഴെയൊ ഇടുന്നു.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സുറിയാനി_ഭാഷ&oldid=9715" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്