ഒരു വാക്കിന് പലതരം രൂപങ്ങൽ ഉണ്ടാകും. അവയെ ഒരു പട്ടികയായി ക്റമീകരിക്കുന്നതാൺ സിദ്ധരൂപം.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=സിദ്ധരൂപാവലി&oldid=9850" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്