ആമുഖം

മുഹൂർത്തം

ചടങ്ങ്

ചുരുക്ക്

വിഷ്ണുസൂക്തം

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=വിഷ്ണുബലി&oldid=9830" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്