വിരോധം തോന്നുമാറുക്തി വിരോധാഭാസമായിടും. ഹന്ത ! ചന്ദ്രമുഖിക്കിന്നു ചെന്തീയായിതു ചന്ദനം.

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=വിരോധാഭാസം&oldid=9829" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്