വിക്കിപാഠശാല:പഞ്ചായത്ത് (നിർദ്ദേശങ്ങൾ)

(വിക്കിപാഠശാല:വിക്കി പഞ്ചായത്ത് (നിർദ്ദേശങ്ങൾ) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
വിക്കിപാഠശാല പഞ്ചായത്ത്
വിക്കിപാഠശാല പഞ്ചായത്ത്

കുക്ക് ബുക്ക്തിരുത്തുക

ആംഗലേയത്തിലേപ്പോലെ ഇവിടേം ഒരു കുക്ക് ബുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? താത്പര്യമുള്ള ആൺ & പെൺ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ... വേഗം ചർച്ചിക്കണം.പറ്റിയാ ഇന്നന്നെ തുടങ്ങുകേം വേണം. --Atjesse(സംവാദം) 07:00, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)

ആകാല്ലോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതണമെന്ന് മാത്രം --Abhishek Jacob(സംവാദം) 07:33, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)
ദാ തുടങ്ങുകയായി... --Atjesse(സംവാദം) 07:52, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)
വൺ മിൻ...CookBook = പാചക കളരി?--Atjesse(സംവാദം) 07:55, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)

ഞാനും എത്തിപ്പോയ്...... - ഇർഷാദ്.

ഞാനും സഹായിക്കാം --Jigesh(സംവാദം) 10:17, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)