മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/റെമിങ്ടൺ

പണ്ടുകാലത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിലും മറ്റും മലയാളം എഴുതാനുപയോഗിച്ചിരിരുന്ന ഒരു നിവേശക രീതിയാണിത്.