മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/മൊഴി

ഒരു ലിപ്യന്തരണ വ്യവസ്ഥയാണു മൊഴി. വരമൊഴി കൂട്ടായ്മയുടെ സംഭാവനയാണ് മൊഴി ലിപിവിന്യാസം.

മൊഴി കീ വിന്യാസം

വ്യവസ്ഥതിരുത്തുക

മംഗ്ലീഷ് മലയാളം യുണീക്കോഡ് പേര് ഉദാഹരണം
a A അല
aa AA ആല
i I ഇല
ii II ഈറ
u U
ഉമ
uu UU ഊമ
R VOCALIC R
ഋതു