മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്/മലയാളം എഴുതുവാൻ/നിവേശക രീതികൾ/മറ്റുള്ളവ

ലളിതതിരുത്തുക

X നിവേശകരീതിയിൽ(XIM) ലിപ്യന്തരണം(transliteration) അടിസ്ഥാനമാക്കി, ദേവനാഗിരിക്കു വേണ്ടി നിർമിച്ച ബോൽനാഗിരി വ്യവസ്ഥയെ പിൻപറ്റി മലയാളത്തിൽ നിർമിച്ച രീതി. x-org അടിസ്ഥാനമാക്കി വർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വിന്യാസം ലഭ്യമാണു്.

സ്വനലേഖതിരുത്തുക

സ്വനലേഖ ഒരു ലിപ്യന്തരണ വ്യവസ്ഥയാണു്. മൊഴിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഐച്ഛികങ്ങൾ നൽകി അവയിൽ നിന്നൊന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതവസരമൊരുക്കുന്നു.

റെമിങ്ടൺതിരുത്തുക

പണ്ടുകാലത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിലും മറ്റും മലയാളം എഴുതാനുപയോഗിച്ചിരിരുന്ന ഒരു നിവേശക രീതിയാണിത്.

ഐട്രാൻസ്തിരുത്തുക

യൂണികോഡിന്റെ വരവിനും, യൂണികോഡധിഷ്ഠിത നിവേശകരീതികൾക്കും മുമ്പ് ഇൻഡ്യൻ ഭാഷകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട്, അക്ഷരമാല രേഖപ്പെടുത്തന്നതിന് ഒരു അംഗീകൃത നിലവാരമായിമാറുകയും ചെയ്തു ഐ ട്രാൻസ്. ഇന്നും മലയാളം അറിയാത്തവർ മലയാളം പഠിക്കാനും മലയാളത്തെ ഉപയോഗിക്കാനും ഐ ട്രാൻസിന്റെ സഹായം തേടാറുണ്ട്. മലയാളത്തിന് ഒരു അംഗീകൃത ഐ ട്രാൻസ് വിന്യാസമില്ലാത്തതും, ചില്ലുകളും മറ്റും എങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്നതിലെ ആശയക്കുഴപ്പവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.