ഡെബിയൻ/അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ വിതരണങ്ങൾ

ഡെബിയൻ കുടുംബ വൃക്ഷം
ഡെബിയൻ ശാഖ വിതരണം
സുസ്ഥിരം മെപിസ് (സിംപ്ലിമെപിസ്), കനോടിക്സ്, ക്രഞ്ച് ബാങ് ലിനക്സ്,

ഫ്ലോപ്പിക്സ്

ടെസ്റ്റിങ്ങ് ഉബുണ്ടു (സുദീർഘ വിതരണം), മെപിസ് (ആന്റിക്സ്), പാർസിക്സ്,

ലിനക്സ് മിന്റ് (ഡെബിയൻ പതിപ്പ്)

അൺസ്റ്റേബിൾ ഉബുണ്ടു, ആപ്റ്റോസിഡ്, സെമ്പ്ലിക്സ് ലിനക്സ്
അറിയപ്പെടാത്തവ ഡാം സ്മാൾ ലിനക്സ്, സാൻഡ്രോസ്, ക്നോപ്പിക്സ്,

ബാക്ക് ട്രാക്ക്, ലിൻസ്പൈർ, ലിനെക്സ്, വയാറ്റ്, കൂടുതൽ ....