പാചകപുസ്തകം:കുട്ടനാടൻ മീൻ കറികൾ

(കുട്ടനാടൻ മീൻ കറികൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കുട്ടനാട്ടിലെ ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളും അവകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മീൻകറികളും പ്രശസ്തമാണ്. അത്തരം മീൻകറികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.