ഉബുണ്ടു ലിനക്സ്/ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും നീക്കം ചെയ്യലും