അലങ്കാരം/ഉപമേയോപമ

< അലങ്കാരം(ഉപമേയോപമ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഉപമിക്കുന്നതന്യോന്യ- മുപമേയോപമാഖ്യമാം:

വിപുലാ കൃപപോൽ കീർത്തി നൃപ! തേ കീർത്തിപോൽ കൃപ

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അലങ്കാരം/ഉപമേയോപമ&oldid=9643" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്