പുരാവൃത്തപരാമർശ- മുദാത്തം, ശ്രീസമൃദ്ധിയും: കുരുപാണ്ഡവവീരന്മാർ പൊരുതോരിടമാണിത്; തൃപ്പാദസന്നിധാനത്തിൽ കല്പവൃക്ഷങ്ങൾ യാചകർ

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അലങ്കാരം/ഉദാത്തം&oldid=9640" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്