സാമാന്യംതാൻ വിശേഷം താ- നിവയിൽ പ്രസ്തുതത്തിന് അർത്ഥാന്തരന്യാസമാകു- മന്യംകൊണ്ടു സമർഥനം

താണ്ടിനാനാഴി ഹനുമാ- നാണ്ടവർക്കെന്തു ദുഷ്കരം: വമ്പർക്കു തെളിയാ ദോഷ- മമ്പിളിക്കഴകങ്കവും