അപ്രസ്തുതപ്രശംസാഖ്യ- മപ്രസ്തുതമുരയ്ക്കതാൻ:

സ്വൈരം മൃഗങ്ങൾ വാഴുന്നു പരാരാധനമെന്നിയേ.