സ്വധർമ്മത്തെ മറച്ചന്യ- ധർമ്മാരോപമപഹ്നുതി.

തിങ്കളല്ലിതു വിൺഗംഗാ- പങ്കജം വികസിച്ചത്

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അലങ്കാരം/അപഹ്നുതി&oldid=9615" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്