തന്നോടു സമമായ് താൻതാ- നെന്നു ചൊന്നാലനന്വയം;

ഇന്ദുവിന്ദുവിനോടൊപ്പം സുന്ദരാകൃതി ഭാസുരൻ

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=അലങ്കാരം/അനന്വയം&oldid=9617" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്