പ്രഥമം കാണ്ഡം


അഥ സ്വർഗവർഗഃയസ്യ ജ്ഞാനദയാസിന്ധോരഗാധസ്യാനഘാ ഗുണാഃ
സേവ്യതാമക്ഷയോ ധീരാഃ സ ശ്രിയേ ചാമൃതായ ച

അന്വയം: ഹേ ധീരാഃ, ജ്ഞാനദയാസിന്ധോഃ അഗാധസ്യ യസ്യ അനഘാഃ ഗുണാഃ ഭവന്തി അക്ഷയഃ സഃ ശ്രിയേ ച അമൃതായ ഹ സേവ്യതാം.


स्वरव्ययं स्वर्ग-नाक-त्रिदिव-त्रिदशालयाः ।
सुरलोको द्यो-दिवौ द्वे स्त्रियां क्लिबे त्रिविष्टपम् ॥६॥अमरा निर्जरा देवास् त्रिदशा विबुधाः सुराः
सुपर्वाणः सुमनसस्-त्रिदिवेशा दिवौकसः ॥७॥
आदितेया दिविषदो लेखा अदितिनिन्दनाः
आदित्या ऋभवो ऽस्वप्ना अमर्त्या अमृतान्धसः ॥८॥
बर्हिर्मुखा क्रतुभुजो गीर्वाणा दाबवारयः
वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवाताः स्त्रियाम् ॥९॥